Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovoluji si Vás informovat, že dne 27. listopadu 2023 se zapojí zaměstnanci Střední průmyslové školy Otty Wichterleho, příspěvkové organizace, do výstražné jednodenní stávky, kterou vyhlásil a organizuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Proto bude provoz školy, domova mládeže i školní výdejny v pondělí 27. 11. 2023 uzavřen.

Právo na stávku je zakotveno v článku 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Účast zaměstnance na stávce je realizací ústavního práva a je omluvenou nepřítomností v práci.

Důvod stávky: Změny ve financování regionálního školství, které navrhuje MŠMT nejen že ohrožuje zaměstnanost nepedagogických pracovníků ve školství, protože má dojít ke snížení jejich již tak velmi nízkých platů, ale také přímo ohrožuje kvalitu vzdělávání, a to výrazným krácením množství odučených hodin ve školách. Všichni chápeme složitou ekonomickou situaci našeho státu. Potřebné škrty by ale neměly takto razantně dopadat do oblasti vzdělávání našich žáků, Vašich dětí.


Cíl stávky:

  • zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
  • nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

    Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:
  • výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce,
  • omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny – u nás se přitom převážně jedná o dělení praktických a odborných předmětů, kde velikost skupin žáků je z důvodu bezpečnosti práce dána legislativním nařízením, ale také hodin informatiky, anglického jazyka, ve kterých je vzdělávání efektivnější,
  • v základních školách omezování asistentů pedagogů, za současného pokračování inkluze (v běžné třídě jsou zařazeni žáci se speciálně vzdělávacími potřebami), ohrožení existence malotřídek,
  • pokračování trvajícího dorovnávání výše platů do zaručené mzdy (dle platných tabulek aktuálně u některých nepedagogických pracovníků zaručenou mzdu nedosahuje)
  • aby z prostředků na platy, nebyly hrazeny dávky za nemoc


Velmi se omlouváme za vzniklé komplikace.
Děkujeme za pochopení, vážíme si vaší podpory.

Kategorie: