ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ VÝUKY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Rozhodnutím MŠMT dochází od 11. 5. 2020 ve všech středních školách k částečnému obnovení výuky pro žáky finálních ročníků, s cílem pomoci v přípravě k blížícím se maturitním nebo závěrečným zkouškám.
Základní informace, které budeme postupně doplňovat:

  • Týká se pouze posledních ročníků studia.
  • Výuka je pro žáky dobrovolná.
  • Zda a v jakém rozsahu bude výuka probíhat rozhoduje pro daný předmět vyučující nebo nadřízený zástupce ředitele školy.
  • Podmínkou je „neinfekční“ stav žáka/žákyně i vyučujícího, což žák/žákyně při příchodu do školy doloží vyplněným Čestným prohlášením (ke stažení na http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/). Bez tohoto prohlášení nebude do školy vpuštěn/a.
  • Výuka se týká jen těch předmětů, které přímo souvisí s obsahem praktické a profilové části maturitních nebo závěrečných zkoušek.
  • Výuku přímo řídí vyučující – určuje čas, počet žáků ve skupině, průběh výuky. Má také právo žáka /žákyni z výuky vyloučit při porušení předepsaných pravidel.
  • Výuka probíhá za přísných hygienických pravidel – dezinfekce a mytí rukou, roušky ve všech částech školy (pouze při vlastní výuce může, na pokyn vyučujícího, dojít k sejmutí roušky a uložení do vlastního igelitového sáčku), dodržování rozestupů, omezený počet ve skupině.
  • Předem se žák/žákyně musí písemně nebo telefonicky na výuku svému vyučujícímu přihlásit a teprve na jeho pokyn a po stanovení podmínek se dostaví do školy.
  • Žák/žákyně se ve škole pohybuje jen v určených prostorách, snaží se zabránit stýkání s dalšími osobami.
  • Porušení pravidel je důvodem k okamžitému vyloučení z výuky.

S jakýmikoliv dotazy se obracejte přímo na vyučující nebo vedení školy.

Ing. Josef Matyáš, ředitel školy