COVID-19


Aktuální opatření doprovázející nástup žáků do školy od 24. 5. 2021 (26. 5.)

 • Od 24. května 2021 se umožňuje dle nařízení MŠMT ve středních školách prezenční výuka žáků všech ročníků. 
 • Osobní účast na prezenčním vyučování je podmíněna povinným testováním. 
 • Všem žákům i zaměstnancům školy se zakazuje pohyb a pobyt BEZ ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének ve všech vnitřních prostorách staveb. 

Testování

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření: 

Žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který se účastní vyučování na střední škole nebo žákovi, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.   

Frekvence testování

 • Preventivní antigenní test se provádí 1x týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.
 • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.  
 • Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. 

Kdo se testovat nemusí 

Osoba nemusí být ve škole testována, pokud doloží následující skutečnosti:  

 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tuto skutečnost je nutno doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp. 
 • nebo má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 72 hodin (antigennní) nebo 7 dní (PCR), a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů,  
 • nebo má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace první očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, nebo v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 

Domovy mládeže 

Velké Poříčí – bude otevřen, předem kontaktujte pana Marcela Stratílka, stratilekm@spsow.cz 

Červený Kostelec – bude otevřen, předem kontaktujte paní Soňu Šafářovou, safarovas@spsow.cz 

 • Pokud budou žáci před zahájením prezenčního vzdělávání nejprve ubytováni ve školském ubytovacím zařízení, pak se preventivní testování provádí v tomto zařízení při jeho příchodu.   
 • Proces testování v ubytovacím zařízení probíhá obdobným způsobem jako ve škole.  
 • Zařízení informuje o výsledku testování žáka příslušnou školu.  
 • Pokud je výsledek testu nezletilého žáka pozitivní, je neprodleně umístěn do izolace a zařízení obratem informuje zákonného zástupce. Zletilý žák opustí zařízení bez zbytečného odkladu. 
 • Po veřejných prostorách domova mládeže se žáci mohou pohybovat jen se zakrytými ústy (respirátor nebo obdobný prostředek, vždy bez výdechového ventilu, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, např. FFP2, KN 95).  

Stravování

Stravování bude žákům zajištěno:

 • Červený Kostelec – kontaktujte paní Janu Ciprovou, tel.: 602 375 470 
 • Velké Poříčí – kontaktujte paní Jitku Meisnerovou, tel.: 739 615 799 
 • Hronov – pokračuje ve Wikovu